تجهیز واحدهای جهاد دانشگاهی به فعالیت شاخص علمی و فناوریتجهیز واحدهای جهاد دانشگاهی به فعالیت شاخص علمی و فناوری

حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های جهاد دانشگاهی در سال جدید گفت: جهاد دانشگاهی دو برنامه اصلی را پیگیری می کند، یکی اجرایی شدن برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی است که دراین برنامه اولویت اصلی، واحدهایی هستند که فعالیت های شاخص علمی و فناورانه ندارند و براساس مزیت بومی استانی و یا نیازهای ملی، دارای فعالیت شاخص می شوند.

وی با بیان اینکه، حدود ۱۰ الی ۱۲ واحد جهاد دانشگاهی هستند که هنوز فعالیت شاخصی ندارند افزود: این واحدها از مزیت استانی برخوردار هستند. بنابراین جهاد دانشگاهی سعی دارد فناوری های خوبی را که تولید کرده و با مشکل مصرف و مقاومت دربرابر مصرف مواجه هستند را در سال جدید بکار گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: کار دوم ما این است که، مصوبه نقش جهاد دانشگاهی در اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور را در سال ۹۷ اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد: دو مصوبه در برنامه ششم توسعه آمده که یکی از آنها مدیریت انتقال فناوری در صنعت حمل و نقل به ویژه صنعت حمل و نقل ریلی شهری است و برنامه ما این است که خریدهای خارجی را مدیریت کنیم و در مقابل با واگذاری بخش کمی از بازار، امتیاز انتقال فناوری را دریافت کنیم.

طیبی به ۶ ماموریت دیگر جهاد دانشگاهی اشاره کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم با این ۶ ماموریت و مصوبه نقش جهاد دانشگاهی را در اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در سال ۹۷ اجرایی کنیم. 

وی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این ماموریت ها، جهاد دانشگاهی از یک طرف صاحب نظام ماموریت می شود و از طرفی برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی که متناسب با نیاز ملی تدوین شده اجرا می شود و برای تمام واحدها کار شاخص ایجاد خواهد شد.


تاریخ خبر : 1397/01/13 - 21:20
منبع : خبرگزاری مهر

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved