برترین های پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت معرفی شدندبرترین های پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به اینکه دومین روز هفته پژوهش با نام پژوهش و صنعت نامگذاری شده است بنابراین برترین های صنعت، معدن و تجارت در این حوزه معرفی شدند.

از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵ مرکز پژوهشی برتر، ۷ سازمان صمت استانی برتر، ۷ مرکز علمی کاربردی برتر و ۳ شرکت برتر شهرک های صنعتی معرفی شدند.

همچنین ۷ مرکز تحقیق و توسعه برتر، ۶محصول تحقیق و توسعه برتر، ۲ شرکت برتر حوزه صنایع پیشرفته و ۲ شرکت برتر دانش بنیان معرفی شدند.

از سوی وزارت صنعت ۶ انجمن فنی مهندسی برتر، ۱۰ شرکت برتر خدمات فنی مهندسی و ۵ طرح پژوهشی برتر انتخاب شدند.


تاریخ خبر : 1396/09/22 - 4:17
منبع : خبرگزاری مهر

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehelmi
telegram: http://t.me/rasanehelmi
tel: +98913001855
© 2017 Rasaneh Elmi Rights Reserved