توسعه فناوری تولید غذای دام از سرشاخه‌های نیشکرتوسعه فناوری تولید غذای دام از سرشاخه‌های نیشکر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با پیگیری و حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی، قرارداد طرح توسعه فناوری تولید غذای دام از سرشاخه‌های نیشکر با ظرفیت ۵۰ هزار تن و مشارکت شرکت دانش بنیان امین دزفول، کشت و صنعت کارون و سرمایه گذار بخش خصوصی بسته شد.

با راه اندازی این طرح ضمن توسعه فناوری‌ها، تأمین غذای دام در افقی با تولید یک میلیون تن غذای دام رقم زده شد که ضمن حفظ محیط زیست، از سوزاندن هزاران تن سرشاخه و سر ساقه‌های نیشکر در زمان برداشت جلوگیری و قسمتی از نیاز غذای دام کشور تأمین می‌شود.

در طی سه سال گذشته پایلوت چهار هزار تنی این طرح با استفاده از فناوری‌های داخلی و حمایت دستگاه‌های ذیربط و همت شرکت دانش بنیان امین دزفول راه اندازی و با توجه به استقبال دامداران برای خرید محصول بعد از تولید آزمایشی شرایط لازم برای تولید انبوه این محصول با ارزش و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده است.